ID: 53980 | Limity slovenskej právnej úpravy v ochrane dospelých [textový dokument (print)] [článok] / Dobrovodský, Róbert (Autor 100%). - slovenčina. - TUTPROOP signatúra E071205 // Sociálna prevencia : odborný časopis. - Bratislava (Slovensko) : Národné osvetové centrum. - ISSN 1336-9679. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 17-19
 Dobrovodský, Róbert - Autor

ID: 53993 | Zmena mýta vo Francúzsku v roku 2018 [textový dokument (print)] [článok] / Poliak, Miloš (Autor 100%). - slovenčina // Sprievodca svetom dopravcu. - ISSN 1338-1881. - Roč. VII, č. 2 (2018), s. 4-4
 Poliak, Miloš - Autor
Kľúčové slová (slovenčina): cestná dopravaFrancúzskomýtopredpisyzákony

ID: 53937 | Návrh manipulačnej techniky pre imobilné osoby, časť I. [textový dokument (print)] [článok] = Design of the handling device for disable people part I. / Blatnický, Miroslav (Autor 33.334%) ; Dižo, Ján (Autor 33.333%) ; Kurčík, Pavol (Autor 33.333%). - slovenčina // Technológ. - ISSN 1337-8996. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 36-41
 Blatnický, Miroslav - Autor
 Dižo, Ján - Autor
 Kurčík, Pavol - Autor

ID: 53971 | Testovanie E-CMR [textový dokument (print)] [článok] / Poliak, Miloš (Autor 100%). - slovenčina // Sprievodca svetom dopravcu. - ISSN 1338-1881. - Roč. VII, č. 2 (2018), s. 3-3
 Poliak, Miloš - Autor

ID: 54417 | Beer and beer industry in Slovakia [textový dokument (print)] [článok] / Dudić, Branislav (Autor 20%) ; Dudić, Zdenka (Autor 20%) ; Mirković, Vladimir (Autor 20%) ; Mrkvová, Katarína (Autor 20%) ; Smoleň, Ján (Autor 20%). - angličtina // Ekonomika poljoprivrede. - Belgrade (Srbsko) : The Balkan scientific association of agrarian economists. - ISSN 0352-3462. - ISSN (online) 2334-8453. - Roč. 65, č. 1 (2018), s. 349-354
Počet všetkých osôb: 5
 Dudić, Branislav - Autor
 Dudić, Zdenka - Autor
 Mirković, Vladimir - Autor

ID: 54199 | A nyitrai magyartanárképzésről [textový dokument (print)] [hlavný článok] / Sándorová, Anna (Autor 100%). - maďarčina. - DOI 10.21030/anyp.2018.1.9 // Anyanyelv-pedagógia. - ISSN 2060-0623. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 83-92
 Sándorová, Anna - Autor

ID: 54238 | Možnosti hospicovej starostlivosti o onkologicky chorého [elektronický dokument] = Possibilities of Hospic Care on Oncologically Risen : Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 06.11.2017-12.11.2017, Slovensko / Kobelová, Katarína (Autor 100%). - slovenčina // Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa európskej vedy, Ružomberok 6.-12. novembra 2017 / Gejdoš, Miroslav (Zostavovateľ, editor 50%) ; Krška, Peter (Zostavovateľ, editor 50%). - Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Verbum - vydavateľsvo KU, 2018. - ISBN 978-80-561-0529-0, s. 40-46
 Kobelová, Katarína - Autor

ID: 54547 | Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018 [textový dokument (print)] [článok] / Válek, Juraj (Autor 100%). - slovenčina // Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo. - Bratislava (Slovensko) : Súvaha. - ISSN 1335-2024. - Roč. 26, č. 3 (2018), s. 12-17
 Válek, Juraj - Autor

ID: 54773 | Tracking of patients doses [elektronický dokument] = Sledovanie ožiarenia pacientov na rádiologických pracoviskách : Telemedicína Brno 2018, 12.03.2018, Česko / Šalát, Dušan (Autor 100%). - slovenčina, angličtina // Telemedicína 2018 : Postkonferenční sborník / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Brno (Česko) : Portál, 2018, s. 1-21. - http://www.akutne.cz/res/publikace/01-al-t.pdf
 Šalát, Dušan - Autor

ID: 53097 | Impacts of EU law on national legislation / Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra / Glavanits, Judit (Zostavovateľ, editor 100%). - Győr (Maďarsko) : Széchenyi István Egyetem , Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, 2018. - ISBN 978-615-5837-17-3
 Glavanits, Judit - Zostavovateľ, editor

ID: 53119 | Spracúvanie osobných údajov zamestnanca podľa GDPR [textový dokument (print)] : Personal data processing of a employee under GDPR / Jana Žuľová ... [et al.] ; recenzenti Marek Švec, Tatiana Valentová. - 1. vyd. - Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 146 s. [6,5 AH]. - slovenčina. - Náklad: 170. - ISBN 9788081525889. - signatúra UPJŚ LSEP 008305
Počet všetkých osôb: 6
 Barinková, Milena - Autor
 Dolobáč, Marcel - Autor
 Valentová, Tatiana - Recenzent
Kľúčové slová (slovenčina): GDPRosobné údajezamestnaneczamestnávateľ

ID: 53088 | The design of a testing device for passive infrared motion detectors [textový dokument (print)] : SAFE VII, 06.09.2017-08.09.2017, Taliansko / Boroš, Martin (Autor 30%) ; Jasenčák, Ľuboš (Autor 10%) ; Kutaj, Milan (Autor 30%) ; Veľas, Andrej (Autor 30%). - angličtina // Safety and Security Engineering VII / editors C.A. Brebbia, F. Garzia, M. Lombardi. - Southampton (Veľká Británia) : WIT Press, 2018. - ISBN 978-1-78466-211-0. - ISBN (online) 978-1-78466-212-7, s. 457-463
Počet všetkých osôb: 4
 Boroš, Martin - Autor
 Jasenčák, Ľuboš - Autor
 Kutaj, Milan - Autor
Kľúčové slová (angličtina): infraredmotion detectorPIRtest equipment

ID: 53080 | Peniaze a bankovníctvo / Majerčáková, Daniela (Autor 100%) ; Bukowski, Sławomir (Recenzent) ; Šlahor, Ľudomír (Recenzent). - 1. vyd. - Praha (Česko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2018. - 192 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-7552-972-5
 Majerčáková, Daniela - Autor
 Bukowski, Sławomir - Recenzent
 Šlahor, Ľudomír - Recenzent

ID: 53508 | Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů [textový dokument (print)] / Berková, Kateřina (Autor 33%) ; Novák, Jaromír (Autor 35%) ; Pasiar, Ladislav (Autor 32%) ; Asztalos, Ondřej (Recenzent) ; Krpálek, Pavel (Recenzent). - 1. vyd. - Prostějov (Česko) : Computer Media, 2018. - 245 s. [12,11 AH]. - čeština. - ISBN 978-80-7402-316-3
Počet všetkých osôb: 5
 Berková, Kateřina - Autor
 Asztalos, Ondřej - Recenzent
 Krpálek, Pavel - Recenzent

ID: 53598 | Verejná mienka, kriminalita a systém trestnej politiky [textový dokument (print)] / Strémy, Tomáš (Autor 50%) ; Turay, Lukáš (Autor 50%). - slovenčina // Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narodeninám / Ivor, Jaroslav (Zostavovateľ, editor 100%) ; Bango, Dezider (Recenzent) ; Turayová, Yvetta (Recenzent). - Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-279-0, s. 250-264
 Strémy, Tomáš - Autor
 Turay, Lukáš - Autor

ID: 53600 | Falšovanie mincí v 19. a na počiatku 20. storočia: zmeny technológie výroby a zloženia kovov, výber nominále [textový dokument (print)] [článok] / Šustek, Zbyšek (Autor 50%) ; Tirpák, Ján (Autor 50%). - slovenčina // Numizmatika. - Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. - ISBN 80-901414-0-4. - Roč. 27, č. 1 (2018), s. 73-85
 Šustek, Zbyšek - Autor
 Tirpák, Ján - Autor

ID: 53549 | Kresťan a ekológia [textový dokument (print)] / Saniga, Miroslav (Autor 100%). - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo DON BOSCO, 2018. - 38 s. - (Viera do vrecka ; 85). - slovenčina. - ISBN 978-80-8074-394-9
 Saniga, Miroslav - Autor

ID: 53467 | Globalizácia práva [textový dokument (print)] / Kasinec, Rudolf (Autor 100%). - slovenčina // Aktuálne otázky teórie práva / Júda, Vieroslav (Recenzent) ; Krošlák, Daniel (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-802-7. - ISBN 978-80-7160-455-6, s. 135-148
 Kasinec, Rudolf - Autor

ID: 53417 | Hydrokinezioterapia kedysi a dnes [textový dokument (print)] [článok] / Gúth, Anton (Autor 100%). - slovenčina // Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - Bratislava (Slovensko) : Obzor. - ISSN 0375-0922. - Roč. 55, č. 1 (2018), s. 2-2
 Gúth, Anton - Autor

ID: 53395 | Zmeny voľného času v priebehu posledných desaťročí [textový dokument (print)] [článok] / Selická, Denisa (Autor 100%). - slovenčina // Vychovávateľ : časopis pedagógov. - Bratislava (Slovensko) : Educatio. - ISSN 0139-6919. - Roč. 66, č. 3-4 (2018), s. 38-43
 Selická, Denisa - Autor

Verzia systému: 5.1.9 z 22.06.2018