ID: 54046 | Ako rozumieť Cieľu 4 udržateľného rozvoja Vzdelávanie 2030 [elektronický dokument] : Unpacking Sustainable Development Goal 4: Education 2030 / Preklad Mária Paľová. - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Štátny pedagogický ústav, 2018. - 38 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8118-207-5. - signatúra UPJŠ FSEP 009303. - http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/publikacie/ako-rozumiet-cielu-udrzatelneho-rozvoja-4.pdf
 Paľová, Mária - Autor

ID: 54070 | Locomotory behaviour of two phylogenetically distant predatory ciliates: does evolutionary history matter? [textový dokument (print)] [článok] / Bohatová, Michaela (Autor 50%) ; Vďačný, Peter (Autor 50%). - angličtina. - SIGN-UKO PR 101/18 // Ethology, ecology & evolution. - Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. - ISSN 0394-9370. - Roč. 30, č. 3 (2018), s. 195-219. - http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000429224400001. - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029899759&origin=resultslist
 Bohatová, Michaela - Autor
 Vďačný, Peter - Autor

ID: 54062 | Method for reduction of the NOX emissions in marine auxiliary diesel engine using the fuel mixtures containing biodiesel using HCCI combustion [elektronický dokument] [článok] / Faltinová, Eva (Autor 36%) ; Kopas, Melichar (Autor 20%) ; Lumnitzer, Ján (Autor 5%) ; Puškár, Dušan (Autor 5%) ; Puškár, Michal (Autor 34%). - angličtina. - TUKE 191934 // Marine pollution bulletin : the international journal for marine environmentalists, scientists, engineers, administrators, politicians and lawyers. - ISSN 0025-326X. - Roč. 127 (2018), s. 752-760. - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17307014
Počet všetkých osôb: 5
 Faltinová, Eva - Autor
 Kopas, Melichar - Autor
 Lumnitzer, Ján - Autor

ID: 53985 | Reduction of the NOx emissions in vehicle diesel engine in order to fulfill future rules concerning emissions released into air [elektronický dokument] [článok] / Kopas, Melichar (Autor 20%) ; Puškár, Michal (Autor 40%) ; Sinay, Juraj (Autor 40%). - angličtina. - TUKE 191945 // Science of the Total Environment : An International Journal for Scientific Research into the Environment and its Relationship with Humankind. - ISSN 0048-9697. - ISSN (online) 1879-1026. - Roč. 624 (2018), s. 1421-1428
 Kopas, Melichar - Autor
 Puškár, Michal - Autor
 Sinay, Juraj - Autor
Kľúčové slová (angličtina): diesel engineemissionsreductionvehicle

ID: 53919 | Synoviálna tekutina a jej vplyv na ochorenia temporomandibulárneho kĺbu [textový dokument (print)] : Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu, 22.01.2018, Slovensko / Jana Kluknavská, Vladimíra Schwartzová, Miroslava Rabajdová ; recenzenti Milan Kotráň, Květuše Lovásová. - slovenčina. - signatúra UPJŠ MSEP 029456 // Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu : Zborník vedeckých prác / Schwartzová, Vladimíra (Zostavovateľ, editor) ; Kotráň, Milan (Recenzent) ; Lovásová, Květuše (Recenzent). - Košice (Slovensko) : Typopress-tlačiareň, 2018. - ISBN 978-80-8129-081-7, s. 55-59
Počet všetkých osôb: 5
 Kluknavská, Jana - Autor
 Kotráň, Milan - Recenzent
 Lovásová, Květuše - Recenzent

ID: 53962 | Autor ako podnikateľ [textový dokument (print)] [článok] / Hlobíková, Daniela (Autor 100%). - slovenčina. - TUTPRPSZ signatúra E071200 // Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. - ISSN 1339-8652. - Roč. 4, č. 1 (2018), s. 2-7
 Hlobíková, Daniela - Autor

ID: 53980 | Limity slovenskej právnej úpravy v ochrane dospelých [textový dokument (print)] [článok] / Dobrovodský, Róbert (Autor 100%). - slovenčina. - TUTPROOP signatúra E071205 // Sociálna prevencia : odborný časopis. - Bratislava (Slovensko) : Národné osvetové centrum. - ISSN 1336-9679. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 17-19
 Dobrovodský, Róbert - Autor

ID: 53961 | Hlas čipiek z minulosti / Ondrejičková Soboslayová, Ingrid (Autor 100%). - slovenčina // Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - Bratislava (Slovensko) : Ústredie ľudovej umeleckej výroby. - ISSN 1335-5457. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 30-32
 Ondrejičková Soboslayová, Ingrid - Autor

ID: 53993 | Zmena mýta vo Francúzsku v roku 2018 [textový dokument (print)] [článok] / Poliak, Miloš (Autor 100%). - slovenčina // Sprievodca svetom dopravcu. - ISSN 1338-1881. - Roč. VII, č. 2 (2018), s. 4-4
 Poliak, Miloš - Autor
Kľúčové slová (slovenčina): cestná dopravaFrancúzskomýtopredpisyzákony

ID: 53937 | Návrh manipulačnej techniky pre imobilné osoby, časť I. [textový dokument (print)] [článok] = Design of the handling device for disable people part I. / Blatnický, Miroslav (Autor 33.334%) ; Dižo, Ján (Autor 33.333%) ; Kurčík, Pavol (Autor 33.333%). - slovenčina // Technológ. - ISSN 1337-8996. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 36-41
 Blatnický, Miroslav - Autor
 Dižo, Ján - Autor
 Kurčík, Pavol - Autor

ID: 54010 | Body fat affects mouse reproduction, ovarian hormone release, and response to follicular stimulating hormone [textový dokument (print)] [hlavný článok] / Alwasel, Saleh Hamad Amad (Autor 10%) ; Babeľová, Janka (Autor 20%) ; Fabián, Dušan (Autor 20%) ; Harrath, Abdel Halim (Autor 10%) ; Sirotkin, Alexander (Autor 20%) ; Vlčková, Radoslava (Autor 20%). - angličtina. - DOI 10.1016/j.repbio.2017.12.002 // Reproductive Biology. - ISSN 1642-431X. - ISSN (online) 2300-732X. - 18, 1 (2018), 5-11
Počet všetkých osôb: 6
 Alwasel, Saleh Hamad Amad - Autor
 Babeľová, Janka - Autor
 Fabián, Dušan - Autor

ID: 53971 | Testovanie E-CMR [textový dokument (print)] [článok] / Poliak, Miloš (Autor 100%). - slovenčina // Sprievodca svetom dopravcu. - ISSN 1338-1881. - Roč. VII, č. 2 (2018), s. 3-3
 Poliak, Miloš - Autor

ID: 54011 | Measurement of air springs volume using indirect method in the design of selected pneumatic devices [elektronický dokument] [článok] / Homišin, Jaroslav (Autor 20%) ; Kaššay, Peter (Autor 20%) ; Krajňák, Jozef (Autor 20%) ; Urbanský, Matej (Autor 40%). - angličtina. - TUKE 192418 // Acta Mechanica et Automatica. - ISSN 1898-4088. - ISSN (online) 2300-5319. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 19-22. - http://www.actawm.pb.edu.pl/volume/vol12no1/03_2016_023_URBANSKY_HOMISIN_KASSAY_KRAJNAK.pdf
Počet všetkých osôb: 4
 Homišin, Jaroslav - Autor
 Kaššay, Peter - Autor
 Krajňák, Jozef - Autor

ID: 54405 | Deep learning shift in elearning [elektronický dokument] : INTED 2018, 05.03.2018-07.03.2018, Španielsko / Kurillová, Zuzana (Autor 25%) ; Loveček, Tomáš (Autor 25%) ; Lugano, Giuseppe (Autor 25%) ; Veľas, Andrej (Autor 25%). - angličtina // INTED 2018 : Proceedings from 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 5th - 7th of March 2018 / Chova, Luis Goméz (Zostavovateľ, editor). - Valencia (Španielsko) : IATED Academy, 2018. - ISBN 978-84-697-9480-7. - ISSN 2340-1079, s. 2551-2555
Počet všetkých osôb: 4
 Kurillová, Zuzana - Autor
 Loveček, Tomáš - Autor
 Lugano, Giuseppe - Autor

ID: 54301 | Logistical Measurement Strategy on Coordinate Measuring Machines As a Tool for the Reproducibility of Results [elektronický dokument] [článok] / Daneshjo, Naqibullah (Autor 50%) ; Danishjoo, Enayat (Autor 5%) ; Králik, Marián (Autor 45%). - angličtina. - DOI 10.17973/MMSJ.2018_03_201801 // MM Science Journal. - Prague (Česko) : MM publishing. - ISSN 1803-1269. - ISSN (online) 1805-0476. - č. 1 (2018), s. 2338-2345
 Daneshjo, Naqibullah - Autor
 Danishjoo, Enayat - Autor
 Králik, Marián - Autor

ID: 54417 | Beer and beer industry in Slovakia [textový dokument (print)] [článok] / Dudić, Branislav (Autor 20%) ; Dudić, Zdenka (Autor 20%) ; Mirković, Vladimir (Autor 20%) ; Mrkvová, Katarína (Autor 20%) ; Smoleň, Ján (Autor 20%). - angličtina // Ekonomika poljoprivrede. - Belgrade (Srbsko) : The Balkan scientific association of agrarian economists. - ISSN 0352-3462. - ISSN (online) 2334-8453. - Roč. 65, č. 1 (2018), s. 349-354
Počet všetkých osôb: 5
 Dudić, Branislav - Autor
 Dudić, Zdenka - Autor
 Mirković, Vladimir - Autor

ID: 54310 | Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic [elektronický dokument] [článok] / Benešová, Dana (Autor 25%) ; Krošláková, Monika (Autor 25%) ; Kubičková, Viera (Autor 25%) ; Michálková, Anna (Autor 25%). - angličtina. - DOI 10.9770/jesi.2018.5.3(3) // Entrepreneurship and Sustainability Issues : International scientific peer-reviewed journal. - ISSN (online) 2345-0282. - Roč. 5, č. 3 (2018), s. 452-466
Počet všetkých osôb: 4
 Benešová, Dana - Autor
 Krošláková, Monika - Autor
 Kubičková, Viera - Autor

ID: 54422 | Quis custodem custodiet - bumerang slovenského ústavného práva (časť prvá) [textový dokument (print)] [článok] / Drgonec, Ján (Autor 100%). - slovenčina // Zo súdnej praxe. - Bratislava (Slovensko) : Manz. - ISSN 1335-177X. - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 2-10
 Drgonec, Ján - Autor

ID: 54398 | Development of security at the local level through practical students training [elektronický dokument] : INTED 2018, 05.03.2018-07.03.2018, Španielsko / Boroš, Martin (Autor 25%) ; Kutaj, Milan (Autor 25%) ; Mariš, Ladislav (Autor 25%) ; Veľas, Andrej (Autor 25%). - angličtina // INTED 2018 : Proceedings from 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 5th - 7th of March 2018 / Chova, Luis Goméz (Zostavovateľ, editor). - Valencia (Španielsko) : IATED Academy, 2018. - ISBN 978-84-697-9480-7. - ISSN 2340-1079, s. 725-729
Počet všetkých osôb: 4
 Boroš, Martin - Autor
 Kutaj, Milan - Autor
 Mariš, Ladislav - Autor

ID: 54199 | A nyitrai magyartanárképzésről [textový dokument (print)] [hlavný článok] / Sándorová, Anna (Autor 100%). - maďarčina. - DOI 10.21030/anyp.2018.1.9 // Anyanyelv-pedagógia. - ISSN 2060-0623. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 83-92
 Sándorová, Anna - Autor

Verzia systému: 5.1.8 z 16.05.2018